🔰دریافت فایل PDF منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی: دریافت کنید

 

        منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی:

         الف) مقطع تمهیدی:

              منابع آزمون کتبی :

  1.                            ادبیات عرب:

      *     نیمۀ دوم جزء ۲۹ (تجزیه و ترکیب و نکات مهم ادبی)

  1.                        فقه: مکاسب شیخ انصاری(چاپ کنگره(:

     *     ج 1: از یجوز المعاوضع علی الدهن المتنجس (ص 65) تا النوع الثانی (ص 109)

     *     ج 3: از کتاب البیع (ص6) تا الامر الخامس (ص91)

     *     ج 3 : از المقبوض بالعقد الفاسد (ص 180) تا الکلام فی شروط المتعاقدین ( ص 274)

  1.                       اصول: رسائل شیخ انصاری(چاپ کنگره(

   *     ج 1: از المقصد الاول  فی القطع ( ص 29) تا حجیه ظواهر الکتاب ( ص 139)

   *     ج 1: از اما المجوزون ( صفحه 254) تا الثالث الاجماع ( ص 310)

   *    ج 2 : از المطلب الثانی ( ص 141) تا ینبغی التنبیه علی امور ( ص 223)

منابع مصاحبه علمی :

*     محدوده اعلام شده در آزمون کتبی

 

       ب) مقطع خارج عمومی:

                 منابع آزمون کتبی :

  1.                  فقه: مکاسب شیخ انصاری (چاپ کنگره)

     *     ج 3: از اول بیع (ص 7)، تا الامر الخامس: جریان المعاطاه فی غیر البیع (ص 91)

        *     ج 3 : از المقبوض بالعقد الفاسد (ص 180) تا الکلام فی شروط المتعاقدین ( ص 274)

     *     ج 5: خیار غبن ( از ص 157، تا ص 217)

  1.                       اصول: کفایه (چاپ کنگره(

   *     ج 1: مطلق و مقید ( ص 335 تا ص 351 )

   *     ج 1: از مباحث امارات ( صفحه 38) تا اول دلیل انسداد ( ص 92)

   *    ج 2 : از تنبیهات استصحاب ( ص 229) تا آخر استصحاب ( ص 272)

   منابع مصاحبه علمی :

       *    محدوده اعلام شده در آزمون کتبی

 

       ج) فقه های تخصصی:

             منابع آزمون کتبی :

  1.               اصـول:
  2.               *    بحوث فی علم الاصول بحثهای برائت جلد 5 از ص21 تا 151 و تعارض الادله، کل جلد 7، (4 سوال تشریحی)
  1.              فقــه:

*     جواهر الکلام جلد یک، از ابتدا تا آخر بحث «عدم ناقضیة الارتداد للوضوء» (3 سوال تشریحی و درک مطلب)

*    کتاب البیع امام خمینی جلد یک، از ابتدا تا اول «المقبوض بالعقد الفاسد» ص369 (3 سوال تشریحی و درک مطلب)

          منابع مصاحبه علمی :

*     مصاحبه علمی فقه های تخصصی از محدود اعلام شده در آزمون کتبی صورت می گیرد .