🔰دریافت فایل PDF منابع مصاحبه علمی: دریافت کنید

       مقطع خارج فقه تخصصی:

            (توضیحات: در مقطع خارج تخصصی آزمون کتبی برگزار نمی گردد)

        منابع مصاحبه علمی مرحله اول:

        *    مباحثِ آموخته شده در طی سالهای درس خارج (بر اساس تقریرات خوانده شده)

        منابع مصاحبه علمی مرحله دوم:

      1.   فقــه:مبحث معاطات کتاب البیع از:

*     الف:کتاب جواهر الکلام ( چاپ اسلامیه) ج 22، از ص 213 تا 252

*    کتاب البیع امام خمینی ره جلد 1، از اول تنبیهات معاطات (ص 87 تا 227)

         2.    اصول : مباحث مفاهیم، مطلق و مقید و عام و خاص از:

                        تهذیب الاصول یا مناهج الوصول امام خمینی ره.